1 Introducció

La present pàgina web és titularitat de Montserrat Colomina Danti des d’ara Procuradoria COLOMINA amb domicili en Anselm Clavè 38 planta 2, amb número de telèfon 938708012, amb número d’identificació fiscal 77.286.064-S.

2 Condicions d’ús.

L’accés a aquest web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. No suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Procuradoria COLOMINA i l’usuari e implica el coneixement i acceptació de les condicions d’ús.

En cas de no acceptació, preguem no utilitzi la web. La informació que apareix en aquesta web és la vigent en la data de la seva última actualització. Procuradoria COLOMINA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest website.
Si una de les estipulacions de les presents condicions d’ús fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les condicions d’ús es mantindran en els termes acordats.

3 Propietat intel·lectual i industrial.

El web i els seus continguts, inclosos els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial (i) són propietat i titularitat de Procuradoria COLOMINA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la web i (ii) estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.
En cap cas s’entendrà que Procuradoria COLOMINA concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i escrita de Procuradoria COLOMINA o dels titulars corresponents.
L’usuari només pot utilitzar el web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l’usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita de Procuradoria COLOMINA

4 Obligacions dels usuaris.

Amb caràcter general els usuaris hauran d’obrar sempre conforme a la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d’utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del web , els béns o drets de Procuradoria COLOMINA, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer.

5 Protecció de dades personals.

En compliment del que preveu la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades personals, Procuradoria COLOMINA és el responsable dels fitxers en els quals s’inclouran les dades personals recollides i tractades des d’aquesta pàgina web. Aquests fitxers es troben degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Procuradoria COLOMINA garanteix la confidencialitat de les dades personals que, a través d’aquesta web, facilitin els seus clients i usuaris. Procuradoria COLOMINA porta a terme aquest tractament amb la finalitat d’atendre, gestionar i fidelitzar les peticions de productes i serveis oferts a través d’www.alojamientosweethomesalamanca.com, així com enviar comunicacions comercials, en el cas que l’usuari així ho hagi sol·licitat o si ha contractat la prestació d’algun dels nostres serveis i no s’oposa a la recepció d’aquestes comunicacions. Per a això tractarà de forma automatitzada les dades rebudes, els quals es troben degudament declarats i inscrits en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades.

Les dades dels nostres clients són tractades d’acord amb la normativa esmentada, i es consideren actualitzats i vigents mentre els nostres clients no comuniquin el contrari, per la qual cosa sol·licita que se’ns notifiqui qualsevol variació. Si ho desitja, el nostre client o usuari podrà en tot moment sol·licitar l’accés, cancel·lació, correcció o esborrat de les seves dades personals, contactant amb Procuradoria COLOMINA. a través de correu electrònic a l’adreça info@alojamientosweethomesalamanca.com (Ref: Protecció de Dades).

6 links a webs de tercers.

Queda expressament prohibida la introducció d’hiperenllaços amb fins comercials a pàgines web alienes a Procuradoria COLOMINA que permetin l’accés al nostre web, sense el consentiment previ de Procuradoria COLOMINA. En cap cas l’existència d’hiperenllaços en llocs web aliens a la nostra web implicarà l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació per part de Procuradoria COLOMINA dels seus continguts o serveis.

En qualsevol cas, Procuradoria COLOMINA no es responsabilitza de l’ús o el contingut de webs de tercers que puguin enllaçar amb el web.

7 Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Les condicions d’ús de la web es sotmeten a la legislació espanyola i les controvèrsies sorgides de les mateixes es resoldran davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​Espanya, els quals tindran competència exclusiva i excloent enfront de qualsevol altre fur. Això serà sense perjudici de la competència dels jutjats i tribunals del domicili del consumidor en el cas que l’usuari tingui la condició de consumidor i usuari segons el que preveu la Llei 1/2007, per la qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, així com altres lleis complementàries o la normativa vigent que la substitueixi en cada moment.

Montserrat Colomina Danti

Calle Anselm Clavé 38 Planta 2
Granollers – BARCELONA

Email: procuradoria@mcolomina.com

+34 938 70 80 12
+34 93 870 45 67
+34 617 42 04 77