Què és un Procurador / a?

Definición y funciones

Què és un Procurador / a?

Etimològicament, la paraula procurador, prové del llatí “curator pro alio” que significa: LA PERSONA QUE CUIDA D’UNA ALTRA.

La nostra missió, en la nostra professió és la de representar als justiciables – litigants davant dels jutjats i tribunals de justícia, siguin persones físiques, empreses petites, grans empreses, entitats, entitats financeres, bancs, companyies d’assegurances …

Un Procurador dels Tribunals, o Procuradora, està qualificat com el / la expert/a processal dels procediments judicials en general.

És l’especialista en Dret Processal i coneixedor de l’oficina judicial, amb la inclusió de moltes altres funcions en la tramitació de les causes i que és remunerat segons l’articulat del contracte de mandat Art. 1709-1739 del Codi Civil.

Així mateix, les nostres funcions estan detallades a la Llei d’Enjuiciament Civil, a més dels Estatuts del Col·legi Professional, en els quals es reconeix que som els que representen els drets i interessos davant els tribunals.

El dret de defensa (Art. 24 de la Constitució Espanyola) es desenvolupa al nostre Dret per mitjà de 2 funcions diferenciades: la d’assessorament i defensa i la de representació processal.

Tal és la inclusió del Procurador en l’esfera del Dret de defensa que ha estat posada de manifest per la Jurisprudència del Tribunal Constitucional en múltiples ocasions.

Vetllem pels interessos dels ciutadans, tant pel que fa a l’èxit de les seves pretensions com a mantenir el principi d’igualtat entre les parts.

La nostra retribució està recollida en el REAL DECRET 1373 de l’any 2003 de 7 de novembre, segons l’aranzel dels Drets dels Procuradors dels Tribunals, el qual no ha sofert modificació ni tan sols en l’augment de l’IPC, fins a la data.

La Llei orgànica del poder judicial d’1 de juliol de 1985 va reafirmar l’arrelament històric i la utilitat de la professió en establir l’exclusivitat dels Procuradors en la representació de les parts en tota mena de processos com a norma general.

– És incompatible l’exercici simultani de les professions d’advocat i Procurador dels Tribunals, art. 23.3 LEC
El Procurador no és un funcionari, és un PROFESSIONAL LLIURE i AUTONOM que rep els encàrrecs de representació i exercici de les seves funcions directament del representat/a/s mitjançant un poder per a plets atorgat en la Notaria o bé en una compareixença personal del poderdant davant el Jutjat tramitador que es materialitza en una acta signada que s’anomena
Apud – Acta.

També, actualment, pot designar davant el Jutjat de Pau del domicili, si es viu, en una localitat molt distant d’on es tramita el plet.

Les nostres competències han anat variant en el transcurs del temps, des d’intervenir en tot el procediment íntegrament en exclusivitat, presentació de demanda, escrits, impuls, pràctica, tramitació d’exhorts, assistència única de procurador en la celebració del judici juntament amb el representat / s , compliment de fases i finalització, a modificar-se des de la Llei de l’any 2000 en què es va fer preceptiva l’assistència d’advocat en la celebració dels judicis a la sala de
vistes de la seu judicial i del procurador, com a representant de la part, i vistes filmades que poden ser reproduïdes i obtingudes posteriorment per a ús i visualització posterior per la part que li interessi.

La compareixença en els plets per escrit, ha de ser per mitjà d’un procurador segons l’art. 23 de la Llei d’Enjuiciament Civil, excepte en determinats plets en els quals poden fer-ho per si mateixos els interessats, com en els judicis verbals quan la quantia no excedeixi els 2.000 euros és a dir d’1 a 2.000 euros, a reclamar, no més . Sumes posteriors sí que són preceptius o necessaris legalment.

També s’exceptuen els procediments monitoris de l’art. 812 LEC = que consisteixen en un requeriment de pagament judicial a qui degui una suma ecònomica, líquida, exigible i documentada (per a la petició només inicial, no cal advocat i procurador art. 814).

Tampoc s’exigeix ​​procurador en les compareixences en procediments que només es limitin a reclamar títols de crèdit o drets o per concórrer a juntes de creditors, i en determinats incidents, assitència jurídica gratuïta, mesures urgents ….

En tots els altres procediments si es precisa representació per un Procurador Col·legiat.

Funcions dels Procuradors

– Representar la part / s dins del judici (actors, demandats, executants, executats …)
– Presentem la / demanda / s en paper davant segons quins jutjats o telemàticament, en els Jutjats que es troben habilitats.
– Controlem el seu repartiment i verifiquem que es trobi atorgada la representació i en cas contrari ultimem per apud acta.
– Recollim diàriament, totes les notificacions judicials, del plet i es traslladen a l’advocat director individual o bufet d’advocats, elegit pel nostre representat, o pel Procurador si el poder així ho indica.
– Controlem els terminis i assenyalaments i fem el seu recordatori.
– Verifiquem i emplenem els requeriments judicials
– Presentem diàriament els escrits oportuns, també telemàticament o en paper amb les seves còpies, i personalment.
– Reclamem la suposada paral.ització, d’algun expedient o incoació, a les oficines judicials.
– Realitzem gestions diverses encomanades per la direcció lletrada.
– Fotocopiem les actuacions en paper o en altres eines tecnològiques i obtenim els vídeos de vistes celebrades dels nostres representats.
– Realitzem actes de comunicació (diligències fora de la seu judicial) desplaçant-nos al domicili del demandat o requerit, ostentant per a això la capacitat de certificació que ens ve atorgada en l’art. 23 de la Llei d’E Civil apartat 4, si així ens ho demana l’Advocat del procediment, en qualitat d’agents de l’autoritat, delegats del Lletrat de l’Administració de Justícia.
– Acompanyem i desplacem a la Comissió Judicial a verificar diligències externes ; llançaments, embargaments, etc ….
– Tramitem oficis, certificats, tot tipus de Manaments: sigui al Registre Béns Mobles, Registre de la Propietat (anotacions de trava, cancel · lacions, ..) etc …
– Substituïm a companys puntualment o som substituïts pels nostres propis oficials habilitats, en determinades actuacions, els quals han superat els exàmens i la capacitació exigida pel Col·legi Professional, respectiu.
– Paguem en nom del nostre client, totes les despeses i bestretes: quotes per procediment col·legial, taxes judicials, dipòsits per a recursos, pagament de minutes d’intervinienentes en el plet, pèrits, Registrador de la Propietat, auto-liquidacions a l’Agència Tributària, etc .
A tal efecte l’Administrat poderdant / s han de proveïr-nos de fons (art 29 LEC)
– Cooperaramos d’antic i actualment, amb l’Administració de Justícia i els seus òrgans
jurisdiccionals.

Àmbit d’actuació:

Inicialment només podíem actuar a la localitat en la qual es tenia obert el despatx de Procuradoria.

Però la tecnologia ha fet superar aquestes limitacions i amb el ràpid desplaçament vehicular i les noves plataformes judicials, ja se’ns ha autoritzat legalment a realitzar el nostre treball a TOTA ESPANYA.
Tot depèn de l’admissió i acceptació de plets de cada Procuradoria.

Facturació

El procurador té dret a base de l’art. 91 del nostre Aranzel a facturar des del moment en què s’ha instat la fase procedimental en què ha actuat.

La factura reflecteix la provisió de fons rebuda, i queda restada, o deduïda de la suma de la mateixa.

El cobrament dels nostres drets són a càrrec del representat / s i això no modifica la nostra relació jurídica si el representat “ha guanyat el plet amb costes” és a dir, amb dret a recobrar del contrari les despeses que li ha ocasionat la seva defensa i representació.

Tal dret és recobrarle per la pròpia banda, NO causa un dret cap dels professionals que intervenen, com s’ha intentat fer creure, així sentències diverses: Tribunal Suprem Sala 1 1982.02.19, també núm 28/1990 de 26.2, i STS 9.7. 1992 i STS sala 1 de 1996.05.23.

El dret a recobrar les costes, és de l’administrat o justiciable representat, no dels professionals que l’han representat i defensat.

Així s’interpreta judicialment, ja que, Lletrat de l’Administració de Justícia o antic Secretari Judicial, quan satisfà tals sumes ho fa a nom del titular beneficiari, mai dels professionals que intervenen.

Tipus de Procediments en els quals actuem

Tots en què som preceptius, sigui : Civil, Matrimonial, Penal, Social – Laboral, Contenciós Administratiu ….

Truqui’ns i parlem ………… o ens envia un e-mail: procuradoria@mcolomina.com

Quina és la seva circumstància?

Procuradora Montserrat Colomina Danti, més de 25 anys d’exercici, sense nota desfavorable
alguna, s’ha atorgat la medalla al mèrit professional del Consell General dels Il·ltres Col·legis de
Procuradors d’Espanya i el Diploma acreditatiu.

 

https://procuradoresdetribunales.es/wp-content/uploads/2017/12/FullSizeRender.jpg

Montserrat Colomina Danti

Calle Anselm Clavé 38 Planta 2
Granollers – BARCELONA

Email: procuradoria@mcolomina.com

+34 938 70 80 12
+34 93 870 45 67
+34 617 42 04 77