Taxes Judicials

Taxes Judicials

Les taxes són repercutibles a la taxació de costes, a realitzar pel Secretari Judicial (Lletrat de l’Administració de Justícia) a la part condemnada per Sentència ferma.

Es liquiden mitjançant el model 696 de l’Agència Tributària (Ordre HAP/490/2013de 27.3 -BOE 77 DE 30.3.2013)

Els obligats al pagament de les taxes són les empreses, segons la Sentència del Tribunal Constitucional 140/2016 de 21 juliol BOE 15.8.16 que deroga part de les taxes judicials a liquidar per les persones físiques.

Taxa Estatal

J. monitori (>2000€) 2  : 100€
J. verbal 1  (>2000€) 2  : 150€
J. Canviari   : 150€
J. Ordinari  1,3 : 300€

Execució:

Tít. Judicial (només oposició): 200€
Tít. no Judicial (només interposició): 200€

Concursal:

C. Necessari: 200€

Incident C.: 100€

Social:

Suplicació: Declarada nula STC 140/2016 de 21/07 (BOE 15/08/16)
Cassació: Declarada nula STC 140/2016 de 21/07 (BOE 15/08/16)

Contenciós Adminitstratiu:
Abreujat : Declarada nula STC 140/2016 de 21/07 (BOE 15/08/16)
Ordinario: Declarada nula STC 140/2016 de 21/07 (BOE 15/08/16)

Civil:
Apel.lació: Declarada nula STC 140/2016 de 21/07 (BOE 15/08/16)
Cassació: Declarada nula STC 140/2016 de 21/07 (BOE 15/08/16)

 

També en reconvenció

Excepte si el document es un Tit. Exec. Extrajudicial

Si prové d’un monitori es descomptarà l’import ja abonat

Exenta si prové d’un laude

 

Excepcions

Divisió de Jud. Patrim. (menys oposició quota fixa de judici verbal)
Concurs voluntari i accions en interès de la masa
Procedimients de protecció de drets funamentals
Persones jurídiques beneficiaries de justícia gratuïta
Devolució del 60% si hi ha acord o aplanament
Devolució del 20% si hi ha acumulació de procesos
Devolució del 10% si es presenta telemàticament

Taxa catalana

Jurisdicció: Civil i Contenciós Administratiu

Fet impossable

 • Presentació de l’escrit iniciador en:
  • Primera i única instància
  • Incident procés concursal
  • Segona instancia o superior
 • Sol.licitud de 2na. certificació o testimoni
  • de sentències o altres documents de les actuacions

Cuota: (sense bonif.| amb Bonif.)

Procediment monitori:   63€ | 47.25€  (termini 30 dies naturals)
Procediment diferent de monitorio:   94.50€ | 70.87€  (termini 30 dies naturals)
Procediment de segunda instància:   126€ | 94.50€  (durant el mateix dia)
Sol.licitud de segunda certificació:   11.05€ | —  (durant el mateix dia)

EXCEPCIONS

Excepcions objetives:

 • Sol.licitud de concurs (menys incidents concursals)
 • Execució de tit. judicials (menys interlocutòria de quantia màxima)
 • J. Ordinari que prové d’un monitori
 • Incidents (menys demanda de revisió de sentències fermes)

Excepcions subjetives:

 • Persones físiques: totes estan exemptes
 • Persones jurídiques:
  • Exemptes del presentar IAE (facturació <1Milió – Art 82.1 LRHL) (menys empreses extrangeres que facturin >1Milió)
  • Exemptes de pagar impost de societats (comunitats de propietaris)
  • Les que tinguin reconegut el Dret d’Assistència Jurídica Gratuïta.

Bonificació del 25% si se presenta telemàticament

https://procuradoresdetribunales.es/wp-content/uploads/2017/09/tasas-judiciales-21.jpg

Montserrat Colomina Danti

Calle Anselm Clavé 38 Planta 2
Granollers – BARCELONA

Email: procuradoria@mcolomina.com

+34 938 70 80 12
+34 93 870 45 67
+34 617 42 04 77