Què fem?Tipus de procediments

JUDICI VERBAL CIVIL

Reclamacions de quantia de 0 € a 6.000 €

Art 438 LEC – Terminis judicials principals

 • 10 dies per contestar demanda per escrit
 • 10 dies per contestar la reconvenció
 • 3 dies per sol.licitar celebració de vista (part actora) comptats des del trasllat de còpies de la contestació
 • 5 dies per indicar les persones que han de ser citades pel Jutjat

JUDICI ORDINARI CIVIL

De quantia superior a 6.000 € o de quantia indeterminada

Art. 404 al 436 LEC Terminis judicials principals

 • 20 dies per contestar la demanda per escrit
 • 20 dies per contestar la reconvenció
 • 10 dies per subsanar possibles defectes de capacitat o representació
 • 10 dies a la part actora per subsanar falta de litisconsorci
 • 2 dies després de la celebració de l’audiència prèvia per aportar la prova per escrit, en cas de no haver-la aportat
 • 5 dies per presentar de conclusiones de les diligències finals

EXPEDIENTS DE DIVORCI i RELACIONATS AMB LA FAMÍLIA

Reclamació d’aliments, pensions, litis expensas, mesures provisionals, modificació de mesures,
etc…

PROCEDIMENT MONITORI

Reclamació de qualsevol quantia. Requeriment, pagament o oposición

Art 815 LEC – Terminis judicials principals

 • 20 dies al deutor perquè pagui o compareixi i presenti oposició a la demanda.
 • 10 dies a l’actora per aceptar la proposta de pagament per import inferior al sol.licitat per error a la quantia sol.licitada inicialment
 • 5 dies per a la vista sobre clàusules abusives
 • 1 mes a la part actora per interposar demanda si el deutor ha presentat oposició i la quantia supera els 6.000 €

JUDICI HIPOTECARI

Reclamació de qualsevol quantia. Requeriment i subhasta del be

JURISDICCIÓ VOLUNTARIA

Adopcions, internaments, etc

 

https://procuradoresdetribunales.es/wp-content/uploads/2017/04/IMG-20170802-WA0005.jpg
https://procuradoresdetribunales.es/wp-content/uploads/2017/03/4b68b22f-c03e-4f70-a574-3f8f26e55394.jpg

Montserrat Colomina Danti

Calle Anselm Clavé 38 Planta 2
Granollers – BARCELONA

Email: procuradoria@mcolomina.com

+34 938 70 80 12
+34 93 870 45 67
+34 617 42 04 77